It's me ;-)

Global variable in Drupal module

Ở trang php bình thường, khi muốn lấy giá trị của biến để sử dụng trong hàm chỉ đơn giản là global biến đó lên:

$_User = “user”;
function test()
{
       global $_User;
       ...
}

Nhưng trong Drupal làm vậy lại không được. Muốn sử dụng được thì phải khai báo 1 biến là global trước, sau đó mớ i gán giá trị và truy xuất được:

global $_User;
$_User = “user”;

function test() {
  global $_User;
  ..
}

Chẳng biết tại sao nữa 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published.