Rename script

Đôi khi cần phải đổi tên file hàng loạt trên server. Ngoài cách “đơn giản” nhất, nhanh nhất (túm lại cái gì cũng nhất :D) là dùng shell script, thì còn cách nữa đó là dùng PHP script để đổi. Không yêu cầu nhiều về permission. Tất nhiên, cái giá phải trả ở đây là tốc độ thực thi 😉 Với những thư mục có cỡ vài trăm nghìn file thì….thôi, đừng nên dùng cách này :))

/*
 * Created on Mar 28, 2008
 * Author: Do Nam Khanh
 * Email: donamkhanh@gmail.com
 * File name: rename.php
 *
 */

  error_reporting(E_ALL);
  @set_time_limit(0); // No time limit

  $f="data.txt";
  $ft=fopen($f,"r");
  if(!$ft) {
    echo "File is empty now.";
    exit;
  }
  else {
    $directory = dir('p');
    while (!feof($ft)) {
      $list=fgets($ft,1000);
      if($list!='') {
        $filename = trim(substr($list,11));
        while (false !== ($temp = $directory->read())) {
          if ($temp{0}!='.' && $temp{0}!='..') {
            $temp = trim($temp);
            if($temp == $filename) {
              if(!rename("p/$temp", "p/new/$list")) {
                echo 'Error';
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
Posted in PHP
It's me ;-)

Nam Khanh Do

Khanh is a full stack web developer with over 10 years of experience developing for the web. You can reach him on Twitter, like him on Facebook and connect with him on LinkedIn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *