It's me ;-)

Rename script

Đôi khi cần phải đổi tên file hàng loạt trên server. Ngoài cách “đơn giản” nhất, nhanh nhất (túm lại cái gì cũng nhất :D) là dùng shell script, thì còn cách nữa đó là dùng PHP script để đổi. Không yêu cầu nhiều về permission. Tất nhiên, cái giá phải trả ở đây là tốc độ thực thi 😉 Với những thư mục có cỡ vài trăm nghìn file thì….thôi, đừng nên dùng cách này :))

/*
 * Created on Mar 28, 2008
 * Author: Do Nam Khanh
 * Email: [email protected]
 * File name: rename.php
 *
 */

  error_reporting(E_ALL);
  @set_time_limit(0); // No time limit

  $f="data.txt";
  $ft=fopen($f,"r");
  if(!$ft) {
    echo "File is empty now.";
    exit;
  }
  else {
    $directory = dir('p');
    while (!feof($ft)) {
      $list=fgets($ft,1000);
      if($list!='') {
        $filename = trim(substr($list,11));
        while (false !== ($temp = $directory->read())) {
          if ($temp{0}!='.' && $temp{0}!='..') {
            $temp = trim($temp);
            if($temp == $filename) {
              if(!rename("p/$temp", "p/new/$list")) {
                echo 'Error';
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *