Export to CSV file


Đại khái cú pháp để có thể export ra file csv là:
– Dòng đầu tiên là tên các cột, đặt trong dấu “…” và phân cách nhau bởi dấu phẩy.
– Các dòng còn lại là các giá trị của cột tương ứng, khi gặp ký tự kết thúc hàng thì sẽ tự động (?) tạo hàng mới.
– Cuối cùng gọi header tương ứng.

Posted in PHP
It's me ;-)

Nam Khanh Do

Khanh is a full stack web developer with over 10 years of experience developing for the web. You can reach him on Twitter, like him on Facebook and connect with him on LinkedIn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *