It's me ;-)

Export to CSV file


Đại khái cú pháp để có thể export ra file csv là:
– Dòng đầu tiên là tên các cột, đặt trong dấu “…” và phân cách nhau bởi dấu phẩy.
– Các dòng còn lại là các giá trị của cột tương ứng, khi gặp ký tự kết thúc hàng thì sẽ tự động (?) tạo hàng mới.
– Cuối cùng gọi header tương ứng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.