It's me ;-)

Line endings

Thỉnh thoảng bị gặp lỗi rất củ chuối với các ký tự new line 🙁 Do có sự khác biệt với mỗi hệ điều hành nên cần check cẩn thận:

  • Dos/Windows: \r\n
  • Unix: \n
  • Mac: \r

Tham khảo thêm tại: http://en.wikipedia.org/wiki/Line_endings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *