It's me ;-)

Parse single Javascript object in Jquery by $.ajax method

Chưa thử test với Jquery phiên bản mới nhất, mới chạy trên bản 1.2.1 (dự án hiện tại đang dùng :(). Khi sử dụng $.ajax như bên dưới thì phát sinh lỗi:

$.ajax({
	type: "POST",
	url: document.location.href,
	data: "card_type=" + cardType + "&card_number=" + cardNumber,
	dataType: 'JSON',
	cache: false,
	success: function(responses){
	  if(!responses.has_error)
	  {
	 	alert("Please enter valid Card Number.");
	 	return false;
	  }
    }
});

thì bị lỗi. Mặc dù response là {‘has_error’: false;} nhưng lại không nhảy vào khối lệnh IF.
Cách khắc phục rất đơn giản:

...
success: function(responses){
  var obj = eval('('+responses+')');
  if(!obj .has_error)
  {
	alert("Please enter valid Card Number.");
	return false;
  }
}

Lưu ý: Chỉ xảy ra lỗi này nếu response là single object, nếu nó là mảng các object thì cứ $.each rồi get theo key, val thì lại ko sao 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *