It's me ;-)

Slide “Giới thiệu về AngularJS & Yeoman”

Dưới đây là slide của mình ở buổi nói chuyện chuyên đề về AngularJS & Yeoman tại công ty Qsoftvietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *