It's me ;-)

Giải pháp cho việc load JSON file với IE version < 9

Như các bạn biết thì mặc định Internet Explorer sẽ không hiểu được mime type của file JSON (có dạng application/json).

Có nhiều cách để giải quyết:
1. Cách nhanh nhất để giải quyết việc này đó là sửa lại registry để IE có thể hiểu định dạng này, tuy nhiên cách này chỉ thực hiện được ở từng máy client đơn lẻ & user chấp nhận rủi ro để chỉnh sửa IE.
2. Thay đổi response header: set Content-Type:application/xml hoặc text/html trước khi API trả về. Tuy nhiên cách này sẽ không áp dụng được với 3rd party nếu như họ không hỗ trợ.
3. Giải pháp cuối cùng (của tôi): Kiểm tra nếu trình duyệt đang dùng là IE, thay đổi request đến proxy của mình, proxy sẽ trả về dạng text/html, sau đó phía client sẽ parse lại JSON 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *