It's me ;-)

Rảnh rỗi những ngày giáp Tết

Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ Tết. Dự án hiện tại thì tạm thời vẫn vận hành ổn cho nên công việc nhàn nhã hơn bình thường khá nhiều.

Rảnh rỗi sinh nông nổi nên lôi 2 cái web donamkhanh.comtheseniorguys.net ra tuning cho điểm Lighthouse nó… cao 🤣

Gọi là nghịch nhưng cũng học hỏi thêm được nhiều thứ như layout shifts, background & foreground colors contrast ratio, reduce unused JavaScript (thông qua Coverage tab của Chrome console)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *